Publicaties

Jaar Auteur Publicatietitel
2016 Eva Beekman ‘Update jurisprudentie distributieovereenkomsten’, ORP 2016, afl. 6.
2016 Marco Wallart Drafting tips en skills: aanvullen ter vermijding van de aanvullende werking, ORP 2016, nr. 3.
2016 Eva Beekman ‘Kan een agent naast een goodwillvergoeding recht hebben op bijkomende schadevergoeding?’, RCR 2016/3
2016 Eva Beekman ‘Welke looptijd van de borgtocht zijn partijen overeengekomen?’, RCR 2016/2
2016 Eva Beekman ‘Is de afgegeven garantie een borgtocht in de zin van artikel 7:850?’, RCR 2016/1
2015 Eva Beekman ‘Het aanbod tot (schade)vergoeding bij een regelmatig einde van duurovereenkomsten’, ORP 2015, nr. 6
2015 Eva Beekman ‘Kan een agentuurovereenkomst op grond van artikel 6:265 e.v. BW worden ontbonden?’, RCR 2015/12
2015 Eva Beekman ‘Is er sprake van een (achter)borgtocht?’, RCR 2015/10
2015 Eva Beekman ‘Is wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van beëindiging van een effectenleaseovereenkomst of vanaf de dag waarop de inleg is betaald?’, RCR 2015/9
2015 Marco Wallart Drafting tips en skills: scheiden doet lijden; oftewel wat geldt tijdens opzegtermijn bij duurovereenkomsten,ORP 2015/6
2015 Eva Beekman ‘Zijn crediteuren van een achtergestelde vordering op een dochtervennootschap ook als achtergesteld te beschouwen indien zij de moedervennootschap aanspreken op grond van een 403-verklaring?’, RCR 2015/6
2015 Eva Beekman ‘Kan een consument worden verplicht om een vordering inzake de oneerlijkheid van contractuele bedingen voor te leggen aan een andere rechter dan de rechter die bevoegd is om te oordelen over de nietigheid van de overeenkomst als geheel?’, RCR 2015/5
2015 Eva Beekman ‘Kan een overeenkomst inzake juridische dienstverlening tussen een advocaat en een natuurlijk persoon kwalificeren als een consumentenovereenkomst?’, RCR 2015/4
2015 Eva Beekman ‘Is voor een beroep op de onzedelijkheid van een rechtshandeling waardoor schuldeisers mogelijk zijn benadeeld, vereist dat deze schuldeisers ook daadwerkelijk zijn benaderd?’, RCR 2015/3
2015 Eva Beekman ‘Is de opzegging van een kredietovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?’, RCR 2015/1
2015 Marco Wallart De beknelde detaillist: art. 7:25 BW, ORP 2015, nr. 6.
2014 Serge Gijrath Inleiding Telecommunicatierecht, redactie en coauteur, met P.C. Knol, G.J. Zwenne, J.A. Tempelman, G.P. van Duijvenvoorde, SDU 2014
2014 Serge Gijrath Interoperabiliteit 2020: waarheen, waarvoor? Mediaforum 2014 7/8, p. 186-195.
2014 Eva Beekman ‘Kan een schuldvordering die is gebaseerd op een mogelijk oneerlijk beding worden geïnd door buitengerechtelijke executie van een zekerheidsrecht op een gezinswoning?’, RCR 2014/12
2014 Serge Gijrath Towards a connected continent: do we finally get true convergence of IP and electronic communications networks?, with A.R. Lodder, IR 2014/2, p. 34-42.
2010 Eva Beekman ‘Zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien schuldeiser na de veertiendagenbrief geen nadere incassohandelingen verricht?’, RCR 2014/10
2014 Serge Gijrath Contracteren in een elektronische omgeving, Kluwer, Amsterdam
2014 Eva Beekman ‘Dient een onduidelijkheid in het contract voor rekening van de opsteller te komen?’, RCR 2014 /7 en 8
2014 Eva Beekman ‘Is de door de Franse wetgever gestelde sanctie op het niet beoordelen van de kredietwaardigheid van een consument voldoende afschrikkend?’, RCR 2014/6
2014 Eva Beekman ‘Is er ruimte voor een uitleg contra proferentem?’, RCR 2014/5
2014 Eva Beekman ‘Kan een opschortingsrecht worden ingeroepen terwijl een werk nog niet is opgeleverd en de gebreken zich voor herstel lenen?’, RCR 2014/4
2014 Marco Wallart De contractuele beëindigingsbepaling, ORP 2014, nr. 1.
2013 Eva Beekman Nieuwe maximale betalingstermijn, ORP 2013/5
2013 Serge Gijrath Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector, WPNR 6998/1092.
2013 Marco Wallart Boilerplates naar Nederlands recht: deel 2, ORP 2013, nr. 8.
2013 Marco Wallart Boilerplates naar Nederlands recht: deel 1, ORP 2013, nr.5.
2013 Serge Gijrath Noot bij CBB 22 juni 2012 (SurfNet/OPTA), Mediaforum 2013-2 nr. 7
2012 Serge Gijrath Informatie- en netwerkbeveiliging in juridisch perspectief: een kwestie van contractbesturing? Computerrecht 6/2012, p. 383-396.
2012 Marco Wallart Nogmaals de Wet Van Dam: enige praktische (pijn-)punten nader belicht, ORP 2012, nr. 2.
2012 Eva Beekman "Consumentenkoop – De open termijn bij conformiteit", ORP 2012/3
2010 Serge Gijrath Concise European IT Law, co-editor, Kluwer Law International 2010
2009 Eva Beekman Elektronisch Contracteren maar toch de pen (moeten) hanteren?, Contracteren 2009/3
2008 Marco Wallart Rome I: nieuw IPR voor de contractenrechtpraktijk, Contracteren 2008, nr.4
2007 Serge Gijrath European Contract Law in View of Technical and Economic Regulation, in K. Boele-Woelki, W. Grosheide: The Future of European Contract Law, Kluwer 2007.
2007 Serge Gijrath De onderhandelplicht in het telecommunicatierecht en onderhandelingen volgens het algemeen verbintenissenrecht, Contracteren 2007/01
2007 Serge Gijrath Algemene voorwaarden in een elektronische omgeving, in B. Wessels, ed.: Contracten Maken, 2007.
2006 Serge Gijrath Interconnection Regulation and Contract Law, dissertatie, deLex 2006.
2006 Serge Gijrath Interoperability revisited: how far does the duty to negotiate access and interconnection extend? 2006 1 CTLR 14.
2006 Serge Gijrath Voiding the regulation or regulating the void? Voice over the internet protocol and voice over broadband in the Netherlands, 2006 5 CTLR.
2006 Eva Beekman Een voorstel voor Europese beginselen voor verticale overeenkomsten: relevant voor de Nederlandse praktijk?, VRA 2006/2
2006 Serge Gijrath The abuse of Premium Rate Services to the consumers’ detriment in the Netherlands TILT Report 2006
2005 Marco Wallart Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid: waar liggen de grenzen?, VrA 2005, nr.2.
2005 Serge Gijrath The Netherlands Market for Electronic Communications, in J. Scherer, ed.: Telecommunications Laws in Europe, 5th ed., Tottel Publishing, 1998-2005.
2003 Serge Gijrath Openbaarheid van telecommunicatienetwerken en –diensten met H. Dries, P.C. Knol, Mediaforum 2003-5, p. 155.
1996 Marco Wallart Kanttekeningen bij toepasselijkheid algemene voorwaarden op internationale overeenkomsten, Bb 1996, p. 121-123 (afl. 14).
1994 Marco Wallart Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag, Contracteren in de Internationale praktijk, Kluwer 1994.
1993 Marco Wallart De agentuurovereenkomst, Ondernemingszaken nr. 5, augustus 1993, p. 24-28.